PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ Z UDZIAŁEM RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Założenia programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców
i opiekunów.
3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie
u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt
z palącymi.


Cele główne programu:
1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy
przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

Struktura programu
Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

                              Tytuły zajęć:
I. WYCIECZKA
II. CO I DLACZEGO DYMI?
III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

I. WYCIECZKA – CO DYMI? – grupa ,,Skrzaty”

II CO I DLACZEGO DYMI? – GRUPOWA ZABAWA PLASTYCZNA – grupa ,,Skrzaty”

III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? – grupa ,,Skrzaty”

IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? – grupa ,,Skrzaty”

V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

– grupa ,,Skrzaty”